ИнфоДар

София, България

Sale!

Резистентност

10.40лв.

Ня­ма ле­че­ние. Ня­ма ле­кар­ство. Ня­ма на­деж­да.

Дo не­от­дав­на из­глеж­да­ше, че пе­ни­ци­ли­нът и дру­ги­те ан­ти­би­о­ти­ци са из­во­ю­ва­ли трай­но над­мо­щие на чо­ве­чес­тво­то над бо­лес­тот­вор­ни­те мик­ро­ор­га­низ­ми. Но та­зи си­гур­ност рух­на с по­я­ва­та на но­ви мик­ро­би, ре­зис­тен­тни на всич­ки из­вес­тни кла­со­ве ан­ти­би­о­ти­ци. Въз­ник­на опас­ност от епи­де­мии с ка­тас­тро­фал­ни пос­лед­ствия.

Изчерпан

Код: ISBN 978-954-761-268-6 Категория:

Ня­ма ле­че­ние. Ня­ма ле­кар­ство. Ня­ма на­деж­да.

Дo не­от­дав­на из­глеж­да­ше, че пе­ни­ци­ли­нът и дру­ги­те ан­ти­би­о­ти­ци са из­во­ю­ва­ли трай­но над­мо­щие на чо­ве­чес­тво­то над бо­лес­тот­вор­ни­те мик­ро­ор­га­низ­ми. Но та­зи си­гур­ност рух­на с по­я­ва­та на но­ви мик­ро­би, ре­зис­тен­тни на всич­ки из­вес­тни кла­со­ве ан­ти­би­о­ти­ци. Въз­ник­на опас­ност от епи­де­мии с ка­тас­тро­фал­ни пос­лед­ствия.

Ко­га­то д-р Ка­та­ли­на Ло­пес от Цен­тъ­ра за кон­трол на за­бо­ля­ва­ни­я­та по­лу­ча­ва пър­ва­та ла­бо­ра­тор­на справ­ка за но­вия смър­то­но­сен „су­пер­мик­роб”, не­по­дат­лив на ле­че­ние с ни­то един от поз­на­ти­те ан­ти­би­о­ти­ци, тя осъз­на­ва, че е из­пра­ве­на пред не­виж­да­на до­се­га кри­за в здра­ве­о­паз­ва­не­то. В бол­ни­ци­те и при­ем­ни­те на спеш­ни­те от­де­ле­ния в Си­а­тъл и Ван­ку­вър плам­ва за­ра­за със свръх­ре­зис­тен­тна му­та­ция на стреп­то­ко­ки от гру­па А. Ли­ше­ни от сред­ства да се пре­бо­рят с нея, ле­ка­ри­те мо­гат един­стве­но да наб­лю­да­ват без­по­мощ­но за­гу­ба­та на все по­ве­че чо­веш­ки жи­во­ти.

Един от те­зи ле­ка­ри, спе­ци­а­лис­тът по ин­фек­ци­оз­ни бо­лес­ти от ван­ку­вър­ска­та бол­ни­ца „Све­ти Май­къл” д-р Гре­ъм Кил­бърн, се при­съ­е­ди­ня­ва към уси­ли­я­та на Ли­на Ло­пес да ог­ра­ни­чи раз­прос­тра­не­ни­е­то на но­вия су­пер­мик­роб и да пре­дот­вра­ти из­бух­ва­не­то на епи­де­мия.

Два­ма­та ле­ка­ри не по­до­зи­рат, че уси­ли­я­та им ще ги из­пра­вят сре­щу за­га­дъч­на кон­спи­ра­ция на сен­чес­ти си­ли, умиш­ле­но раз­прос­тра­ня­ва­щи за­ра­за­та. Сре­щу хо­ра, ко­и­то ня­ма да се спрат пред ни­що, за да из­бег­нат изоб­ли­чаван­е­то си.

“Даниел Кала вплита достоверно наука и медицина в един стремителен, кошмарен трилър, който е още по-плашещ, защото може да се случи наистина.”

– Тес Геритсън, авторка на Body Double

“Даниел Кала е новият член на елитния клуб на докторите, които знаят как да Ви задържат будни цяла нощ със своите книги.”

– Нелсън Демил, бестселъров автор на “Ню Йорк Таймс”

Тегло 0.401 кг
Размери 125 × 200 см
Автори

Корица

Страници

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Резистентност”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *